Võta ühendust
vahekohus@sofi.ee

Meist

Sotsiaalse Finantseerimise Vahekohus on alaliselt tegutsev vaidluste kohtuvälise lahendamise organ, mis pakub võimalust lahendada erimeelsused väljaspool tavalist kohtusüsteemi.
Vahekohus võtab menetlusse rahalisi vaidlusi, mis tõusetuvad era- ja eraõiguslike juriidiliste isikute vahel sõlmitud laenu-, järelmaksu- ja rendilepingutest ning mille kohta pooled on sõlminud kirjaliku kokkuleppe vaidluse lahendamiseks andmises Sotsiaalse Finantseerimise Vahekohtule.
Vahekohtu kohtunikeks on vähemalt õigusteaduse magistrikraadiga kogenud ning sõltumatud juristid ja vandeadvokaadid. Vaidluse lahendab üldjuhul kirjalikus menetluses üks kohtunik, kes määratakse kohtunike nimekirjast rotatsioonipõhimõttel.

Otsuse täidetavus

Sotsiaalse Finantseerimise Vahekohtu otsus on lõplik, osapooltele siduv ja samadel alustel kohtutäituri poolt täidetav kui riiklik kohtuotsus.

Vahekohtu reglement:

Menetlusdokumendid palume esitada alltoodud kontaktidel

Sotsiaalse Finantseerimise Vahekohus
Vahekohtu juhataja: Keijo Lindeberg